Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Nam Thiên Nhất Trụ
Ng\u00f4i ch\u00f9a M\u1ed9t c\u1ed9t \u1edf Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c do ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n ch\u1ee5p \u1ea3nh v\u00e0 g\u1eedi t\u1eb7ng. T\u00f4i th\u00edch ng\u00f4i ch\u00f9a n\u00e0y v\u00ec nh\u1eefng l\u1ea7n t\u00f4i \u0111\u1ebfn, th\u1ea5y y\u00ean t\u1ec9nh. \u1ede \u0111\u00e2y t\u00f4i c\u00f2n c\u00f3 m\u1ed9t k\u1ef7 ni\u1ec7m kh\u00e1 vui. Kho\u1ea3ng n\u0103m 82 , 83 g\u00ec \u0111\u00f3, m\u1ed9t nh\u00f3m ch\u00fang t\u00f4i ph\u1ea3i \u0111i c\u00f4ng t\u00e1c \u0111o \u0111\u1ea1c \u1edf Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c. D\u1ea1o \u0111\u00f3 t\u1eeb S\u00e0i G\u00f2n \u0111i Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c chi\u1ebfc Honda dame ho\u1eb7c Mobylette \u0111\u1ec3 \u0111\u00e8o nhau \u0111i, c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi c\u00f2n ph\u1ea3i ch\u1ea1y \u0111i m\u01b0\u1ee3n. H\u00e0ng ng\u00e0y ai c\u0169ng m\u1ed9t chi\u1ebfc xe \u0111\u1ea1p c\u1ecdc c\u1ea1ch \u0111i l\u00e0m.
Bu\u1ed5i tr\u01b0a t\u1ea1m ngh\u1ec9, kh\u00f4ng d\u00e1m gh\u00e9 v\u00e0o m\u1ed9t c\u00e1i qu\u00e1n n\u00e0o c\u1ea3. Ng\u00e0y \u0111\u00f3 m\u00e0 c\u00f3 c\u00e0 ph\u00ea s\u00e2n v\u01b0\u1eddn ch\u1eafc c\u0169ng kh\u00f4ngv\u00e0o. \u0110\u00e3 chu\u1ea9n b\u1ecb c\u1ea3 r\u1ed3i, c\u01a1m n\u1eafm, ru\u1ed1c, m\u1ea5y can n\u01b0\u1edbc. Gi\u1eddt\u00ecm ch\u1ed7 n\u00e0o \u0111\u1ec3 b\u00e0y ra th\u00f4i. Ng\u00f3 t\u1edbi ng\u00f3 lui, c\u1ea3 b\u1ecdn c\u1eed m\u1ed9t anh to l\u1edbn \u0111\u1eb9p trai nh\u1ea5t v\u00e0o \u2026ch\u00f9a M\u1ed9t c\u1ed9t xin \u0111\u01b0\u01a1c \u201ct\u00e1 t\u00fac\u201d \u0111\u1ec3 chi\u1ec1u \u0111i l\u00e0m ti\u1ebfp. \u201c C\u1eeda ch\u00f9a n\u00e0o m\u00e0 kh\u00f4ng r\u1ed9ng m\u1edf\u201d . S\u01b0 th\u1ea7y \u0111\u1ed3ng \u00fd. C\u1ea3 b\u1ecdn \u0103n u\u1ed1ng ngh\u1ec9 tr\u01b0a d\u01b0\u1edbib\u00f3ng m\u00e1t m\u1ea5y b\u1ee5i tr\u00fac. Th\u01a1 m\u1ed9ng l\u1eafm ch\u1ee9 b\u1ed9.
Chi\u1ec1u v\u1ec1, kh\u00e1 m\u1ec7t sau m\u1ed9t ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c. Ng\u1ed3i \u0111\u00e0ng sau chi\u1ebfc honda dame do anh ch\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ec7nh danh l\u00e0 "h\u00e0ng m\u1eabu kh\u00f4ng b\u00e1n"c\u1ee7a c\u01a1 quan ch\u1edf, t\u00f4i c\u00f2n \u00fd t\u1ee9 ng\u1ed3i m\u1ed9t b\u00ean. Gi\u1eefa \u0111\u01b0\u1eddng r\u1edbt chi\u1ebfc gu\u1ed1c. Ch\u1ec9 d\u1eebng l\u1ea1i nh\u1eb7t m\u00e0 m\u1ea5t h\u00fat c\u1ea3 b\u1ecdn. Sau \u0111\u00f3 c\u00f3 gi\u1ea3i th\u00edch c\u00e1ch g\u00ec m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi v\u1eabn cho r\u1eb1ng hai ng\u01b0\u1eddi c\u1ed1 t\u00ecnh \u0111i ch\u1eadm l\u1ea1i.
Ng\u00e0y \u1ea5y n\u1ebfu l\u00e0... t\u00f4i b\u00e2y gi\u1edd, nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh t\u00f4i s\u1ebd ng\u1ed3i hai b\u00ean, n\u00edu th\u1eadt ch\u1eafc, gi\u1eef th\u1eadt ch\u1eb7t. Gi\u00e1 m\u00e0 nh\u01b0 th\u1ebf th\u00ec \u0111\u00e3 ch\u1eb3ng x\u1ea3y ra c\u1ea3nh "c\u00f3 ti\u1ebfng m\u00e0 ch\u1eb3ng c\u00f3 mi\u1ebfng n\u00e0o"\u2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter